Login Kandidaat
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Snel zoeken
Vacatures per mail
Met een Job Search Agent ontvang je de nieuwste vacatures per e-mail.
Volg ons op:

Algemene voorwaarden

Match Recruitment BV, opgericht en gevestigd aan de Rijksweg 153a, 6325 AD te Vilt – Valkenburg a/d Geul hierna te noemen Match dan wel opdrachtnemer.

Artikel 1. Algemeen
1. Opdrachtnemer, Match richt zich op bemiddeling van personeel volgens een of meerdere van onderstaande activiteiten:
a. Executive Search
b. Werving en Selectie
c. Interim-management
d. Detachering
2. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Werkzaamheden
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voor-gaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden
Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle door in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden
2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
3. Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan, met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door ons geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.

Artikel 3. Uitzonderingen
1. Voorzover één van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling.
2. De niet-toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloedt de toepasse-lijkheid van de overige bepalingen niet.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van ons aanbod zo-lang wij niet één van de opdrachtgever afkomstige ondertekende opdrachtbevestiging retour hebben ontvangen, dan wel stil-zwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd dan wel niet de ondertekende opdrachtbevesti-ging binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.
2. Een mondeling gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever mondeling opdracht heeft gegeven en deze mondelinge opdracht door opdrachtnemer is aanvaard door schriftelijke bevestiging, waarbij de opdracht aanvangt op de dagtekening van de schriftelijke bevestiging.
3. Een schriftelijk gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van de door ons gezonden opdrachtbevestiging van een gesloten overeenkomst en retournering daarvan en ingaande op de dag van ontvangst onzerzijds.
4. Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door ons geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de over-eenkomst, die voor beide partijen bindend is.
5. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
7. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in artikel 6 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
8. Indien en voorzover opdrachtgever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretour-neerd.
9. Indien Match op verzoek van de opdrachtgever al werkzaamheden gaat verrichten terwijl nog geen overeenstemming is bereikt over de vergoeding en/of de betalingscondities of andere essentiële bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een vergoeding verschuldigd volgens de artikelen 9 en 10 conform de dan bij Match geldende tarieven.


Artikel 5. Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in de overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2. Een wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 1 geldt slechts voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 6. Verplichtingen en medewerking opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden evenals eventuele werk- en huisregels, welke opdrachtnemer in over-eenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van Match, maar ook van die van opdrachtgever en externe factoren.
2. Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie.
3. Wanneer de opdrachtgever bij aanvang, of gedurende de uitvoering van een opdracht rechtstreeks in contact komt met kandi-daten voor deze opdracht via eigen relatienetwerk, of via eigen werknemers, of via intermediairs die kandidaten bij de opdracht-gever voordragen of doordat kandidaten na het lezen van de advertentie direct contact opnemen met opdrachtgever dan geldt dat de betreffende kandidaten dienen te worden doorverwezen naar Match. In het geval dat een van deze kandidaten bij de op-drachtgever in dienst treedt, hanteert Match de reguliere vergoeding bij aanstelling ongeacht of opdrachtgever de kandidaat heeft doorverwezen of niet.

Artikel 7. Verplichtingen Match
1. Match spant zich in haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Match zorgt ervoor dat de bij opdrachtgever geldende werk- en huisregels worden gerespecteerd.

Artikel 8. Ontbinding overeenkomst
1. Een overeenkomst met betrekking tot Executive Search en Werving & Selectie kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat opdracht-nemer dientengevolge geen geschikte kandidaten kan voorstellen.
2. Eveneens kan de overeenkomst onder lid 1 door opdrachtnemer worden ontbonden als de functie-eisen door de opdrachtgever hangende de duur van de overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt.
3. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen voor bestaan. In zodanig geval dient opdrachtgever ons onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor opdrachtnemer aanleiding een vergoeding te hanteren conform artikel 9 lid 6.
4. Indien opdrachtgever na de in voormeld lid genoemde situatie binnen een termijn van 6 maanden na stopzetting weer zal wor-den voortgezet, zal hetgeen op basis van voornoemd lid door de opdrachtgever aan Match is betaald in mindering strekken op hetgeen opdrachtgever na het voltooien van de opdracht gezien dit artikel verschuldigd zal zijn; deze verrekening geldt alleen als opdrachtgever tijdig al het aan Match verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan.
5. Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening.

Artikel 9. Vergoedingen
1. Opdrachtgever is voor de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en in het kader van de uitvoering te maken kosten een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
2. Bij Executive Search en Werving & Selectie wordt, bij de berekening van de vergoeding, altijd uitgegaan van een fulltime dienst-verband voor bepaalde of onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
3. Indien tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, wordt bij Executive Search en Werving & Selectie bij de berekening van de vergoeding, een vast percentage, zoals omschreven in de schriftelijke opdrachtbevestiging van het tussen de opdrachtgever en kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen, als vergoeding gehanteerd.
4. Tenzij anders overeengekomen omvat het bruto jaarinkomen: bruto maandsalaris maal twaalf, dertiende, veertiende maand, 8% vakantietoeslag, bonussen, provisies en vastgelegde winstuitkeringen In het geval van een on-target jaarinkomen zal dit on-target jaarinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van de verschuldigde vergoeding.
5. Tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging wordt bij Executive Search en Werving & Selectie van de totale vergoeding eenderde in rekening gebracht bij schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever, eenderde bij presentatie van minimaal één geschikte kandidaat aan de opdrachtgever en eenderde bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat.
6. Indien opdrachtgever de Executive Search- of Werving- en Selectie-opdracht wegens een aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid niet voortzet c.q. beëindigt dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd op basis de door Match bestede uren tegen een vastgesteld uurtarief van € 155 met een minimum gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota en tot een maximum van tweederde van de te verwachten vergoeding. Zonodig zal het maximum worden geschat.
7. Als opdrachtgever tijdens de loop van de opdracht besluit het functieprofiel te wijzigen, dan is bij continuering een aanvullende eindvergoeding van 10% van het geraamde bruto jaarinkomen verschuldigd of wordt er een nieuwe procedure gestart en wordt de oude procedure afgesloten conform de geldende condities, tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
8. Bij Interim-management of Detachering wordt een uur- of dagtarief gehanteerd zoals overeengekomen in de schriftelijke bevestiging.
9. De vergoeding zoals bedoeld onder lid 8 wordt direct na afloop van de maand bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. Opdrachtgever verplicht zich binnen 10 dagen na aanstelling van een kandidaat Match hiervan schriftelijk in kennis te stellen met gelijktijdige aanlevering van de gegevens ter bepaling van de aan Match toekomende vergoeding.

Artikel 10. Betalingen
1. Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Alle betalingen dienen te geschieden te onzer kantoor of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
3. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt
4. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
5. De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn de om opdrachtgever een nadere redelijke termijn voor nakoming te stellen.
6. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Match worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal de opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken.
7. Match is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang opdrachtgever niet aan verplichtingen uit artikel 9 en 10 heeft voldaan.

Artikel 11. Rente
1. Indien ten onrechte een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuur-bedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
2. Indien een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestaan, is Match gerechtigd opdrachtgever de dan geldende wet-telijke rente over het factuurbedrag te berekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 12. Kosten
1. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de ge-rechtelijke als de buitengerechtelijk incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het volgende tarief: 15% over een bedrag tot € 5.000 ; 10% over het meerdere tot € 10.000 ; 8% over het restant.

Artikel 13. Garantie
1. Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende executive search- of werving- en selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat de volledige vergoeding verschuldigd.
2. Wanneer blijkt dat een kandidaat, binnen zes maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, aantoonbaar onvoldoende functioneert, zorgt Match voor een vervangende kandidaat. Hiervoor zal géén extra vergoeding in rekening worden gebracht. Wel worden in rekening gebracht, alleen in overleg met en instemming van de opdrachtgever, eventuele kosten voor wervingsmedia, vergoeding voor reiskosten van kandidaten en overige kosten.
3. Wanneer een benoemde kandidaat zich voor de datum van indiensttreding terugtrekt, zal de procedure zonder verdere kosten, met uitzondering van eventuele advertentiekosten, opnieuw in behandeling worden genomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Match zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Match aanvaardt daarom géén enkele aansprakelijk-heid indien de opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeids-, interim,- of detacheringovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
2. Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen, die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure, na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat of gedurende de interim- of detacheringperiode.
3. Opdrachtgever vrijwaart Match tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van opdrachtnemer samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
4. Match is nimmer verder aansprakelijk dan het bedrag dat de opdrachtgever aan Match verschuldigd is uit hoofde van de over-eenkomst.

Artikel 15. Overige bepalingen
1. Indien opdrachtgever een door opdrachtnemer aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het eerste interview met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever tot stand komt of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/of op-dracht(en), dan is de betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de vergoeding overeenkomstig de vergoeding in de oorspronkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig de oorspronkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging gehouden tot betaling van de hierin genoemde vergoeding.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 17. Bevoegde rechter
1. Alle geschillen welke tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, tenzij op grond van enige dwingend-rechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

Artikel 18. Depot
1. Deze voorwaarden zijn per 01 oktober 2014 opgenomen in depot bij de Kamer van Koophandel te Zuid-Limburg, met ingang van welke datum al onze eventuele eerdere Algemene Voorwaarden als vervallen moeten worden beschouwd.

Onze klanten
OTYS Recruiting Technology
© Match Recruitment B.V. 2018 | Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacy StatementSitemap